Loading...

درگاه معرفی سامانه‌های سنجش‌ازدور فضایی

معرفی پروژه

از پرتاب اسپوتنیک-1 در 12 مهر 1336 ( 4 اکتبر 1957) تاکنون بیش از 9000 ماهواره در کاربردهای مختلف مخابرات، ناوبری، هواشناسی، مشاهده و پایش زمین، تحقیقات علمی و خدمات نظامی به فضا پرتاب شده است. مأموریت بخش عمده‌ای از این ماهواره‌ها سنجش‌از دور و پایش زمین است. آشنایی با تمامی آنها، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها، کاربردها، تجاری یا غیرتجاری بودنشان و بسیار مولفه‌های دیگر نیازمند سامانه‌ای جامع با قابلیت جستجوی هدفمند است. این پژوهش به منظور شناسایی سنجنده‌های ماهواره‌ای فعال، جزئیات عملکردی و خدماتی آنها تعریف شده است. تهیه فهرستی از سنجنده‌های فضاپایه موجود و فعال با ماهیت کارکردی مختلف و بویژه کمتر شناخته شده در حوزه های مختلف مرتبط با مطالعه خشکی، آب، اتمسفر، ثقل و میدان مغناطیسی زمین در این پژوهش تهیه شده و خدمات قابل احصا و قابل دسترسی به آنها مشخص می گردد تا در نهایت بتواند مورد استفاده بخش های مختلف دولتی، تحقیقاتی و خصوصی کشور قرار گیرد. هدف از این سامانه توسعه خدمات کاربردی فناوری فضایی با تمرکز بر حوزه‌های نوین کاربردی به منظور پایش زمین با تمرکز بر نیازمندی‌های کاربر ایرانی است. بررسی سنجنده‌های ارایه شده در این سامانه می‌تواند طراحان و مهندسان ماهواره‌ساز را نیز چراغ راهی باشد برای طراحی و ساخت ماهواره های بومی و رافع نیازهای داخلی کشور.

جستجوی هدفمند ماهواره‌های سنجش‌از دور مبتنی بر ویژگی‌های کاربردی و سیستمی

خدمتی نوین از سازمان فضایی ایران در راستای ترویج و توسعه فناوری سنجش‌از دور فضایی

انتقال به جستجوی پیشرفته

تعداد رکوردهای موجود در پایگاه داده